Close

Prapatra-III

Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khas Gairmajarua Aam Bhudan Krya Niti Total
Mushahari 23 44 274 37 0 0 378
Muraul 0 0 111 0 0 0 111
Bandra 0 0 10 0 0 0 10
Aurai 12 0 68 0 0 0 80
Katra 0 34 12 0 0 0 46
Gaighat 1 0 12 0 0 0 13
Bochaha 17 0 0 0 0 0 17
Sakra 0 0 34 0 4 0 38
Minapur 16 1 5 0 3 0 25
Kudhani 0 14 7 0 0 0 21
Motipur 0 37 11 0 6 0 54
Kanti 1 0 75 0 0 0 76
Sahebganj 16 0 0 0 0 0 16
Saraiya 2 0 12 0 0 0 14
Paroo 4 0 6 0 0 0 10
Marwan 12 18 1 0 0 0 31