Close

Prapatra-III

Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khas Gairmajarua Aam Bhudan Krya Niti Total
Mushahari 23 11 90 0 0 0 124
Muraul 0 0 110 0 0 0 110
Bandra 0 0 10 0 0 0 10
Aurai 12 0 68 0 0 0 80
Katra 0 34 10 0 0 0 44
Gaighat 1 0 12 0 0 0 13
Bochaha 17 0 0 0 0 0 17
Sakra 0 0 33 0 4 0 37
Minapur 0 0 2 0 0 0 2
Kudhani 0 15 7 0 0 0 22
Motipur 0 0 11 0 6 0 17
Kanti 1 0 75 0 0 0 76
Sahebganj 1 0 0 0 0 0 1
Saraiya 2 0 12 0 0 0 14
Paroo 4 0 9 0 0 0 13
Marwan 12 18 1 0 0 0 31