Close

Prapatra-II

 

Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khas Gairmajarua Aam Bhudan Krya Niti Total
Mushahari 23 44 274 37 0 0 378
Muraul 0 0 111 0 1 0 112
Bandra 0 0 10 0 0 0 10
Aurai 12 13 82 0 0 0 107
Katra 0 34 12 0 0 0 46
Gaighat 3 1 18 0 7 0 29
Bochaha 17 16 0 0 0 0 33
Sakra 0 0 34 0 4 0 38
Minapur 16 1 5 0 3 0 25
Kudhani 0 16 7 0 23 0 46
Motipur 0 54 24 0 18 0 96
Kanti 3 2 80 0 9 0 94
Sahebganj 16 0 0 0 0 0 16
Saraiya 2 0 12 0 8 0 22
Paroo 4 2 9 0 0 0 15
Marwan 12 18 2 0 0 0 32