Close

Prapatra-II

 

Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khas Gairmajarua Aam Bhudan Krya Niti Total
Mushahari 0 11 64 0 0 0 75
Muraul 0 0 111 0 1 0 112
Bandra 0 0 10 0 0 0 10
Aurai 12 13 82 82 0 0 107
Katra 0 34 12 0 0 0 46
Gaighat 3 1 18 0 7 0 29
Bochaha 17 16 0 0 0 0 33
Sakra 28 0 6 0 4 0 38
Minapur 0 13 8 0 4 0 25
Kudhani 0 16 0 0 23 0 39
Motipur 0 54 24 0 18 0 96
Kanti 3 2 80 0 9 0 94
Sahebganj 16 0 0 0 0 0 16
Saraiya 2 0 12 0 8 0 22
Paroo 4 2 9 0 0 0 15
Marwan 12 18 2 0 0 0 32