Close

Health Institutions

Health Institutions

Sl. No. Block Name Medical College Sadar Hospital Referral Hospital Primary Health Centre Additional Primary Health Centre Health Sub Centre
 1  AURAI 0 0 0 1 4 28
 2  BOCHAHAN 0 0 0 1 3 28
 3  GAIGHAT 0 0 0 1 3 29
 4  KATRA 0 0 0 1 3 36
 5  MINAPUR 0 0 0 1 7 40
 6  MURAUL 0 0 0 1 2 11
 7  MUSHAHARI 1 1 0 1 5 40
 8  SAKARA 0 0 1 1 9 42
 9  BANDRA 0 0 0 1 3 14
10 KANTI 0 0 0 1 5 31
11 KURHANI 0 0 0 1 11 49
12 MOTIPUR 0 0 0 1 6 39
13 PAROO 0 0 0 1 5 30
14 SAHEBGANJ 0 0 0 1 3 26
15 SARAIYA 0 0 0 1 9 35
16 MARWAN 0 0 0 1 5 22
MUZAFFARPUR District 1 1 1 16 83 500